medicine

داروهای جدیدی  هر سال روانه  داروخانه ها می شوند. داروهایی که برخی از داروسازان از ترکیبات آن از قبل آشنایی ندارند و از برخی از آنها شناخت کاملی  ندارندبعضی داروسازان  اسم  برخی از داروها را برای نخستین بار در نسخه  طبیبان می بینند و توزیع دارو توسط شرکت ها بعد از پخش شدن نسخ در داروخانه ها اتفاق می افتد. همین امر باعث شده  است که گاهی داروسازان در بین کارهای روزانه فرصت آشنایی با داروهای جدید را حتی ماه ها بعد از ورود آنها به داروخانه از دست بدهند.
در این صفحه با چند داروی نسبتا جدید تولید شده در داخل کشور که به تازگی وارد سیستم دارویی شده اند آشنا می شوید.

قطره چشمی Olantin

ایــن قطــره کــه توســط شــرکت ســینادارو تولید شــده حاوی ۰/۱ مــاده دارویی Olopatadine  اســت. اولوپاتادین یک داروی ضدحساســیت اســت که از طریق تثبیت غشای ماست ســل ها و پیشــگیری از پاره شــدن آنها و شروع واکنش حساسیتی، اثربخشی خود را انجام می‌دهد.

اولوپاتادین یک آنتاگونیست رسپتور H1 است که از آزاد شــدن هیستامین از ماست سل ها پیشگیری می کند.

اولانتین برای درمان حساسیت،  خارش،  قرمزی و سوزش تجویز می شود. عوارض جانبی این دارو شــامل ســردرد،  ضعف و ناتوانی غیرمعمول،  درد پشت،  تاری دید،  احساس خشکی و خارش یا گزش در چشم،  احساس وجود جســم خارجی در چشم،  آبریزش،  کراتیت،  تورم پلک،  تهوع،  رینیت و سینوزیت است.
مقدار مصرف این دارو به طور معمول روزی دوبار،  هر بار یک قطره اســت و احتیاط ها و شرایط مورد نظر در مصرف ســایر قطره های چشمی درباره  این دارو هم باید رعایت شود.

قرص Levebel

قــرص لووتیراستام Levetiracetam بــا نام تجاری Levebel  بــه دو فرم حاوی ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم لووتیراستام تولید می شود.
لووتیراستام برای درمان انواع صرع پارشــیال با جنرالیزاسیون ثانویه یا بدون آن که به تازگی تشخیص داده شده در بیماران ۱۶ ســاله و بزرگتر بــه تنهایی تجویز می شود. این دارو می تواند به رژیم دارویی بیماران تحت درمان با ســایر داروهای ضدصرع هم در این موارد افزوده شود: صرع پارشیال با جنرالیزاسیون ثانویه یــا بدون آن صرع میوکلونیــک در بیماران ۱۲ ســاله و بزرگتر که مبتلا به صرع میوکلونیک جوانان باشند و همچنین حملات تونیک-کلونیک جنرالیزه اولیه در بیماران ۱۲ ساله و بزرگتر مبتلا به صرع جنرالیزه ایدیوپاتیک.

⚫ احتیاط در مصرف: در مواردی که بیمار به یکی از مشکلات پزشکی زیر مبتلا باشد تنظیم دُز باید انجام شود؛ نارســایی عملکرد کلیه و نارسایی حاد کبدی.

توجه: در صورتی که بیمار دچار کندی رشــد یا علائم غیرمنتظره بلوغ شده باشد یا در مواردی که تعداد حملات صرع نســبت به قبل از مصرف دارو زیاد شده یا بیمار دچار افکار خودکشی یا حمله به خود شده باشــد یا علائم افسردگی را نشان بدهد، درباره ادامه مصرف دارو با پزشک مشورت کنید.

مصرف لووتیراســتام در دوران بــارداری ممنوع اســت؛ مگر اینکه مصرف آن کاملا ضروری باشد. مصرف ایــن دارو در دوران شــیردهی نیز ممنوع می باشد.

تداخلات دارویی: احتمال تداخل لووتیراســتام با ســایر داروهای ضدتشــنج مانند کاربامازپین،  گاباپنتین،  لاموتریژین، فنوباربیتال،  فنی توئین،  پیریمیــدون،  والپرویــک اســید و همین طــور داروهایی مانند دیگوکسین، داروهای ضدبارداری خوراکی و وارفارین کم است. همچنین این دارو بر نتایج آزمایشات پزشکی تاثیری ندارد.

عوارض دارویی: اشــکال در هماهنگی و کنترل عضــلات،  دوبینی،  عفونــت،  تغییــرات خلقی یــا روانی مانند بیقــراری،  فراموشــی،  اضطراب،  بی تفاوتی،  زوال شــخصیت، افسردگی، ناپایداری هیجانــی، خصومت و عصبی بودن و ســینوزیت. تفکر خودکشــی یا صدمه زدن به خــود.

عوارض خونــی مانند لوکوپنی،  نوتروپنی،  پانســیتوپنی،  ترومبوســیتوپنی و پانکراتیت،  نارســایی کبدی،  هپاتیت،  ناهنجاری در تست عملکرد کبدی.

عوارض با فراوانی بیشــتر این دارو عبارتند از: ضعــف، گیجــی، ســردرد، درد، التهــاب گلو، خواب آلودگی و عوارض با فراوانی کمتر هم شــامل بی اشتهایی عصبی، سرفه، احساس گزگز، آب ریزش بینی، سرگیجه همچنین ریزش مو یا نازک شدن آن هم در بعضی از بیماران دیده شده است.

قرص یوریناسین Urinacine

این دارو حاوی ۵ و ۱۰ میلی گرم Solifenacin Succinate است. یک آنتاگونیست موســکارینی با اثر آنتی اسپاسم برای درمان علائم مثانــه  تحریک پذیر با عوارضی مانند تکرر ادرار و احســاس نیاز ســریع به دفع ادرار و بی اختیاری است.

عوارض جانبی شــایع این دارو شــامل یبوســت و خشــکی دهان،  تاری دید،  خشــکی چشم ها،  پرنشی،  احتباس ادرار،  خستگی،  گیجی،  سرفه،  آنفلوآنــزا،  تهوع،  اســتفراغ،  دردهای شــکمی،  عفونت مجــاری ادراری،  افســردگی،  ادم نواحی تحتانی بدن و افزایش فشار خون است.

دز تجویــزی یوریناســین در مصــرف همزمان با مهار کننده های CYP3A4 ماننــد کتوکونازول باید کاهش داده شــود و در مصــرف همزمان آن با داروهایی کــه QT را افزایــش می دهند مانند دیلتیازم،  آملودیپین و وراپامیل مراقبت های لازم باید صورت بگیرد.

مصرف یوریناســین در دوران بارداری و شیردهی باید با نظر و تائید پزشــک و در صــورت تایید نیاز قطعی انجام شود.

⚫ احتیاط ها: مصرف دارو برای بیمــاران مبتلا  به احتباس ادرار،  گلوکوم کنترل نشده با زوایه بسته و بیمارانــی که زمان تخلیه معــده در آنها افزایش یافته به جز در موارد خاص ممنوع است.
در مواردی که احتمال احتباس ادرار،  بیماری های انســدادی دســتگاه گوارش،  نقص متوسط یا شدید عملکرد کبدی،  گلوکوم کنترل شــده با زاویه باز،  طولانی شدن ارثی یا مادرزادی QT و نقص شدید عملکرد کلیوی وجــود دارد مصرف دارو بایــد با احتیاط انجام شــود.
در هنگام قرار گرفتــن در هوای گرم و فعالیت بدنی شدید احتیاط لازم است و به دلیل بروز خواب آلودگی با مصرف دارو رانندگی و کار با ماشین آلات باید با احتیاط انجام شود.

منبع : medplus.ir