audiometer (1)

دستگاه ادیومتر یا شنوایی سنج یکی از دستگاه های مورد استفاده در علم پزشکی و در بخش پزشکی گوش و شنوایی است. این دستگاه ها میتوانند با تولید پایین ترین فرکانس های قابل شنیدن میزان ظعیف شدن شنوایی را به صورت دقیق اندازه گیری کنند.تصاویری از مدل های متفاوت این دستگاه را در ادامه مطلب ببینید.

audiometer (13)

audiometer (14)

audiometer (15)

audiometer (2)

audiometer (3)

audiometer (4)

audiometer (5)

audiometer (6)

audiometer (7)

audiometer (8)

audiometer (9)

audiometer (10)

audiometer (11)

audiometer (12)