Spatulas (1)

قاشقک تخت پزشکی یک وسیله از به ظاهر ساده و کم اهمیت ولی بسیار پرکاربرد و مهم در علم پزشکی و در معاینات پزشکی است. ازاین وسیله برای پایین آوردن زبان و دیدن ته گلو استفاده می شود. در ادامه تصاویری از مدل ها و اشکال گوناگون این وسیله پزشکی را ببینید

Spatulas (2)

Spatulas (3)

Spatulas (4)

Spatulas (5)

Spatulas (6)

Spatulas (7)

Spatulas (8)

Spatulas (9)

Spatulas (10)

Spatulas (11)