stent (1)

استنت ها وسایل بسیار مهمی هستند که معمولا برای حمایت از بخشی از بدن به کار گرفته می شوند و به خصوص در گرفتگی عروق برای باز کردن محل گرفته شده استفاده ویژه ای دارند.استنت ها به شکل های گوناگون از جمله فنر مانند و مش های فلزی یافت می شوند. تصاویری از این وسیله و کاربرد آن را در زیر مشاهده کنید.

stent (1)

stent (2)

stent (2)

stent (3)

stent (3)

AP Mapx

stent (5)

stent (6)

stent (7)

stent (8)

stent (9)

stent (10)

stent (11)

stent (12)