ophthalmoscopes (1)

دستگاه افتالموسکوپ یکی از دستگاه های کاربردی در چشم پزشکی است که کار آن معاینه داخل چشم است و به واسطه نور مستقیم خطی ای که به داخل چشم می تاباند معاینه و تست چشم را میسر می سازد. تصاویری از انواع دستگاه های افتالموسکوپ را در ادامه این مطلب مشاهده خواهید کرد

ophthalmoscopes (2)

ophthalmoscopes (3)

ophthalmoscopes (4)

 

ophthalmoscopes (6)

ophthalmoscopes (7)

ophthalmoscopes (8)

ophthalmoscopes (9)

ophthalmoscopes (10)

ophthalmoscopes (11)

ophthalmoscopes (12)

ophthalmoscopes (13)

ophthalmoscopes (14)

ophthalmoscopes (15)