oxygenator (1)

دستگاه های اکسیژناتور وسیله هایی هستند که تغییرات گاز را با ایجاد حباب هایاکسیژن در خون انجام می دهند استفاده از این دستگاه ها فقط برای مدت کوتاه توصیه شده است و در دراز مدت خطراتی نظیر آسیب در خون و تخریب پروتئین ها را در پی دارد. تصاویری از انواع مختلف این دستگاه را ببنید

oxygenator (2)

oxygenator (3)

oxygenator (4)

oxygenator (5)

oxygenator (6)

oxygenator (7)

oxygenator (8)

oxygenator (9)

 

 

oxygenator (11)

oxygenator (12)

oxygenator (13)

oxygenator (14)

oxygenator (15)

oxygenator (16)

oxygenator (17)