echo encephalograph (1)

دستگاه اکوانسفالوگراف وسیله ای کاربردی در پزشکی مغز و اعصاب است که وظیفه ثبت گرافیکی از انعکاس یک موج اولتراسوند ارسال شده درون جمجمه برای تشخیص تومورهای مغزی یا خونریزیهای مغزی را به عهده دارد. در ادامه مطلب تصاویری از این دستگاه مهم و کاربردی را مشاهده کنید.

echo encephalograph (3)

echo encephalograph (4)

echo encephalograph (5)

echo encephalograph (6)

echo encephalograph (7)

echo encephalograph (8)

echo encephalograph (9)

echo encephalograph (10)

echo encephalograph (11)

echo encephalograph (12)

echo encephalograph (2)