Exophthalmometer (1)

دستگاه اگزوفتالومتر وسیله ای در چشم پزشکی است که که برای اندازه گیری مقدار جلوآمدگی کره چشم مورد استفاده قرار می گیرد و دارای مدل ها و اندازه های گوناگونی است و البته همه این مدل ها یک وظیفه راانجام می دهند.درادامه این مطلب تصاویری از این اگزوفتالومتر ها را ببینید

Exophthalmometer (2)

Exophthalmometer (3)

Exophthalmometer (4)

Exophthalmometer (5)

Exophthalmometer (6)

Exophthalmometer (7)

Exophthalmometer (8)

Exophthalmometer (9)

Exophthalmometer (10)

Exophthalmometer (11)

Exophthalmometer (12)

Exophthalmometer (13)

Exophthalmometer (14)