electrocardiograph (1)

دستگاه الکتروکاردیوگراف یکی از متداول ترین و پر استفاده ترین دستگاه ها در پزشکی قلب و عروق است .این دستگاه فعالیتهای الکتریکی قلب را به صورت یک منحنی ثبت می کند.تصاویری از این دستگاه را در مدل های مختلف در ادامه این مطلب مشاهده کنید.

electrocardiograph (2)

electrocardiograph (3)

electrocardiograph (4)

electrocardiograph (5)

electrocardiograph (6)

electrocardiograph (7)

electrocardiograph (8)

electrocardiograph (9)

electrocardiograph (10)

electrocardiograph (11)

electrocardiograph (12)

electrocardiograph (13)

electrocardiograph (14)

electrocardiograph (15)