Orthovoltage (1)

دستگاه اورتوولتاژ یکی از دستگاه های مورد استفاده در پرتو درمانی است . این دستگاهها پرتو ایکس در محدوده انرژی ۱۵۰ تا ۵۰۰ Kv تولید می کند اما اخیرا استفاده از این دستگاه مقداری کمتر از سابق شده است. تصاویری از این دستگاه و کاربرد آن را در ادامه مشاهده نمایید

Orthovoltage (1)

Orthovoltage (2)

Orthovoltage (3)

Orthovoltage (4)

Orthovoltage (5)

Orthovoltage (6)

Orthovoltage (7)

Orthovoltage (8)

Orthovoltage (9)

Orthovoltage (10)

Orthovoltage (11)

Orthovoltage (12)

Orthovoltage (13)

Orthovoltage (14)