Ultra Centrifuge (1)

دستگاه اولتراسانتریفیوژ یکی از دستگاه های مورد استفاده درآزمایشگاه ها است که برای تفکیک مواد تشکیل دهنده سلولی کاربرد دارد. این دستگاه معمولا در دور بالا استفاده می شود و برای خنک کردن یک یخچال نیز دارد. تصاویری از این نوع دستگاه در مدل های مختلف را در ادامه ببینید

Ultra Centrifuge (2)

Ultra Centrifuge (3)

Ultra Centrifuge (4)

Ultra Centrifuge (5)

Ultra Centrifuge (6)

Ultra Centrifuge (7)

Ultra Centrifuge (8)

Ultra Centrifuge (9)

Ultra Centrifuge (10)

Ultra Centrifuge (11)

Ultra Centrifuge (12)

Ultra Centrifuge (13)

Ultra Centrifuge (14)

Ultra Centrifuge (15)