IVF (1)

ای وی اف یا IVF وسیله ای کاربردی در آزمایشگاه های ژنتیکی است آن برای برای کاشت کروموزوم لقاح شده داخل رحم استفاده میشود . این متد برای درمان نازایی و ایجاد لقاح مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرد. تصاویری از این وسیله پراهمیت را در ادامه همین مطلب مشاهده نمایید.

HeartMoney_iStockphoto

IVF (3)

IVF (4)

IVF (5)

IVF (6)

IVF (7)

IVF (8)

IVF (9)

IVF (10)

 

 

IVF (12)