pachymeter (1)

دستگاه اندازه گیری شعاع قرنیه یا پاچیمتر وسیله ای در چشم پزشکی است که با استفاده از منبع نوری که دارد قرنیه را در بالاترین حالت بازی قرار می دهد و با استفاده از تخمین قطر کره چشم شعاع قرنیه را اندازه گیری می کند.در ادامه تصاویری از این دستگاه و کاربرد ان را ببیند.

pachymeter (2)

pachymeter (4) pachymeter (5)

pachymeter (6)

pachymeter (7)

pachymeter (8)

pachymeter (9)

pachymeter (10)

pachymeter (11)

pachymeter (12)

pachymeter (13)

pachymeter (14)

pachymeter (15)