conductivity meter (1)

دستگاه هدایت سنج مایعات دستگاهی تقریبا ساده است که با یک سنسور مداد مانند کهدرون مایع مورد آزمایش قرار می گیرد میزان هدایت الکتریکی مایع را اندازه گیری می کند و نتیجه را به صورت عدد روی نمایشگر نشان می دهد. تصاویری از این دستگاه و عملکرد آن را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

conductivity meter (2)

conductivity meter (3)

conductivity meter (4)

conductivity meter (5)

 

 

conductivity meter (7)

conductivity meter (8)

conductivity meter (9)

conductivity meter (10)

conductivity meter (11)

conductivity meter (12)

conductivity meter (13)

conductivity meter (14)

conductivity meter (15)