blood bank (1)

کسیه های بانک خون کیسه های پلیمری هستند که خون ها را درون آن نگه میدارند و روی ان مشخصات کامل خون را از گروه خونی تا دیگر مشخصات ریز خون می نویسند و در قفسه هایی به صورت طبقه بندی شده در یخچال نگه داری می کنند. تصاویری از این واحد های خونی مشاهده نمایید.

blood bank (2)

blood bank (3)

blood bank (4)

blood bank (5)

blood bank (6)

blood bank (7)

blood bank (8)

blood bank (9)

blood bank (10)

blood bank (11)

blood bank (12)

blood bank (13)

 

 

 

blood bank (15)