beta counter (1)

دستگاه بتا کانتر ها آنالیزر هایی هستند که کار آنالیز رادیو اکتیو را انجام می دهند و مقدار و کمیت هورمون  ها ، ویتامین ها ، آنزیمها و … را اندازی گیری می کنند . در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از این نوع آنالیزر ها را مشاهده نمایید.

beta counter (2)

beta counter (3)

beta counter (4)

beta counter (5)

beta counter (6)

beta counter (7)

beta counter (8)

beta counter (9)

beta counter (10)

beta counter (11)

beta counter (12)

beta counter (13)

beta counter (14)