plaster bandages (1)

باندهای گچی نوعیاز بانداژها هستند که بیشتر در مورد شکستگی ها و یا مواردی کاربرد دارند که محل آسیب دیدگی نیاز به ثابت بودن و عدم تحرک دارد. این نوع باندها در انواع و حتی رنگ های گوناگونی موجود هستند. در ادامه تصاویری از این نوع باند ها را مشاهده نمایید.

plaster bandages (2)

plaster bandages (1)

plaster bandages (3)

plaster bandages (6)

plaster bandages (4)

plaster bandages (5)

plaster bandages (7)

plaster bandages (11)

plaster bandages (10)

plaster bandages (9)

plaster bandages (8)

plaster bandages (14)

plaster bandages (13)

plaster bandages (12)