Hemostatic Nasal Balloon (1)

بالن هموستاتیک نازال یکی دیگر از اعضای خانواده بالن ها هستند که وظیفه آن ها بستن رگ و جلوگیری از خونریزی است. این بالن ها به ویژه در خونریزیهای بینی کاربرد دارند. در ادامه این مطلب از وب سایت دکتر سلام تصاویری از این بالن ها را مشاهده نمایید.

Hemostatic Nasal Balloon (2)

Hemostatic Nasal Balloon (3)

Hemostatic Nasal Balloon (4)

Hemostatic Nasal Balloon (5)

Hemostatic Nasal Balloon (6)

Hemostatic Nasal Balloon (7)

Hemostatic Nasal Balloon (8)

Hemostatic Nasal Balloon (9)

Hemostatic Nasal Balloon (10)

Hemostatic Nasal Balloon (11)

Hemostatic Nasal Balloon (12)

Hemostatic Nasal Balloon (13)

Hemostatic Nasal Balloon (14)

Hemostatic Nasal Balloon (15)