External Beam Radiotherapy (1)

یکی از شیوه های درمان قسمت های داخلی بدون عمل جراحی پرتو درمانی است که آن را به وسیله دستگاه های پرتو درمانی از خارج از بدن انجام می دهند. این دستگاه ها با گردش به دور ناحیه مورد نظر و نفوذ پرتو به داخل آن تاثیر خود را در داخل بدن می گذارند.تصاویری ازاین دستگاه و کار آن را مشاهده نمایید

External Beam Radiotherapy (2)

External Beam Radiotherapy (3)

External Beam Radiotherapy (4)

External Beam Radiotherapy (5)

External Beam Radiotherapy (6)

External Beam Radiotherapy (7)

External Beam Radiotherapy (8)

External Beam Radiotherapy (9)

External Beam Radiotherapy (10)

External Beam Radiotherapy (11)

External Beam Radiotherapy (12)

External Beam Radiotherapy (13)

External Beam Radiotherapy (14)

External Beam Radiotherapy (15)