Dental Dressing (1)

پانسمان دندانپزشکی موادی هستند که پس از جراحی های دندانپزشکی بر روی محل جراحی زده می شود تا مانع خونریزی شود. این مواد به صورت های مختلف و قابل برش خوردن قابل یافت هستند .تصاویری از این نوع پانسمان و اثر آن را مشاهده نمایید.

Dental Dressing (2)

Dental Dressing (3)

Dental Dressing (4)

Dental Dressing (5)

Dental Dressing (6)

Dental Dressing (7)

Dental Dressing (8)

Dental Dressing (9)

Dental Dressing (10)

Dental Dressing (11)

Dental Dressing (12)

Dental Dressing (13)

Dental Dressing (14)