IV stand (1)

آی وی استند یا پایه سرم تشکیل شده از میله های که در قسمت پایین دارای پرخ و در قسمت فوقانی گیره هایی برای نگه داری سرم دارند و قابلیت تنظیم ارتفاع نیز در آن ها وجود دارد. تصاویری از انواع این استند ها و جزییات آن ها را مشاهده نمایید.

IV stand (2)

IV stand (3)

IV stand (4)

IV stand (5)

IV stand (6)

IV stand (7)

IV stand (8)

IV stand (9)

IV stand (10)

IV stand (11)

IV stand (12)

IV stand (13)

IV stand (14)

IV stand (15)