petri dish (1)

پتری دیش ها یک سری از ظروف آزمایشی بسیار پر کاربرد هستند که از جنس شیشه بوده و در دار هستند. ازاین ظروف جهت کشت استفاده میشوند ودر بخش باکتریولوژی کاربرد وسیعی دارند دارد.تصاویری از این ظروف پرکاربرد را در ادامه مشاهده نمایید.

petri dish (2)

petri dish (3)

petri dish (4)

petri dish (5)

petri dish (6)

petri dish (7)

petri dish (8)

petri dish (9)

petri dish (10)

petri dish (11)

petri dish (12)

petri dish (13)

petri dish (14)

petri dish (15)