Eye perimeter (1)

دستگاه پریمتر وسیله ای در چشم پزشکی است که خواص سطح یک طرح از جسم ۳ بعدی روی یک نقشه را تعیین میکند. از این دستگاه برای اندازه گیری و ارزیابی یک منطقه (میدان دید) استفاده می شود. تصاویری ازاین دستگاه و مدل های قدیمی و جدید آن را در ادامه مشاهده نمایید.

Eye perimeter (2)

Eye perimeter (3)

Eye perimeter (4)

Eye perimeter (5)

Eye perimeter (6)

Eye perimeter (7)

Eye perimeter (8)

Eye perimeter (9)

Eye perimeter (10)

Eye perimeter (11)

Eye perimeter (12)

Eye perimeter (13)

Eye perimeter (14)

Eye perimeter (15)