PH meter (1)

دستگاه پی اچ متر وسیله ای است که با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی می تواند ph مایعات را اندازه بگیرد. این کار را با استفاده ازیک الکترود تعبیه شده و قرار گرفتن این الکترود درون مایع مورد آزمایش انجام می دهد و نتیجه را به صورت عدد نمایش می دهد. تصاویری از این دستگاه را در ادامه ببینید.

PH meter (1)

PH meter (2)

PH meter (3)

PH meter (4)

PH meter (5)

PH meter (6)

PH meter (7)

PH meter (8)

PH meter (9)

PH meter (10)

PH meter (11)

PH meter (12)

 

 

PH meter (14)