respiration (1)

پیس میکرهای تنفسی نوعی از  پیس میکرها هستند که تحریک را به عصب phernic اعمال میکنند و با الکترودهایی که دارند موجب ارسال پالس های الکتریکی به زیر پوست و تحریک اعصاب بیمار هستند . تصاویری از این دستگاه را در ادامه مشاهده نمایید.

respiration (2)

respiration (3)

respiration (4)

 

 

respiration (6)

respiration (7)

respiration (8)

respiration (9)

respiration (10)

respiration (11)

respiration (12)