دستگاه دی ان ای سینتی سایزر وسیله ای آزمایشگاهی است که رای سنتز کردن (آمیختن) اسید دی اکسی ریبو نوکلئیک یا اسید ریبو نوکلئیک از معرفهای الیگو نوکلئوتید طراحی شده اند. این دستگاه ها در انواع مختلف طراحی شده اند در زیر تصاویریاز مدل های این دستگاه را مشاهده نمایید.

dna synthesizer (1)

dna synthesizer (2)

dna synthesizer (3)

dna synthesizer (4)

dna synthesizer (5)

dna synthesizer (6)

dna synthesizer (7)

dna synthesizer (8)

dna synthesizer (9)

dna synthesizer (10)

dna synthesizer (11)

dna synthesizer (12)