Paravan lead (1)

پاراوان سربی یکی از اعضای خانواده پاراوان ها و ویک وسیله پرده مانند است. این پرده از سرب ساخته شده است و جهت حفاظت در برابر اشعه x در کنار سیستمهای رادیولوژی موبایل استفاده می شود. تصاویری از انواع این پاراوان های سربی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

Paravan lead (2)

Paravan lead (3)

Paravan lead (4)

Paravan lead (5)

Paravan lead (6)

Paravan lead (7)

Paravan lead (8)

Paravan lead (9)

Paravan lead (10)

Paravan lead (11)

Paravan lead (12)

Paravan lead (13)