Orthopedic bed (1)

تخت های ارتوپدی تخت هایی بیمارستانی هستند که برای بیماران شکستگی و ارتوپدی کاربرد دارد این تخت ها قسمت هایی برای بستن پا یا دست آسیب دیده دارند و امکاناتی برای این نوع بیماران به همراه دارند. تصاویری از این نوع تخت ها را  در ادامه مشاهده نمایید.

Orthopedic bed (2)

Orthopedic bed (3)

Orthopedic bed (4)

Orthopedic bed (5)

Orthopedic bed (6)

Orthopedic bed (7)

Orthopedic bed (8)

Orthopedic bed (9)

Orthopedic bed (10)

Orthopedic bed (11)

Orthopedic bed (12)

Orthopedic bed (13)