Reverse-Osmosis-Water-System (1)

تصفیه کننده آب اسمزی معکوس وسیله ای است که در آن ابتدا یون های مضر برای تجهیزات این سیستم از آب جدا شده و  سپس وارد تجهیزات اسمز معکوس می گردد که در این حالت با گذشتن آب از غشاء  خاصی املاح از آن جدا شده که بعد از خروج از سیستم ذخیره و انبار می گردد .تصاویری از انواع مدل های این دستگاه را در ادامه ببینید.

Reverse-Osmosis-Water-System (2)

Reverse-Osmosis-Water-System (3)

 

 

 

Reverse-Osmosis-Water-System (5) Reverse-Osmosis-Water-System (6)

Reverse-Osmosis-Water-System (7)

Reverse-Osmosis-Water-System (8)

 

Reverse-Osmosis-Water-System (10)

Reverse-Osmosis-Water-System (11)

Reverse-Osmosis-Water-System (12)

Reverse-Osmosis-Water-System (13)

Reverse-Osmosis-Water-System (14)

Reverse-Osmosis-Water-System (15)