fruit

تحقیقی که در باره مقایسه اثرات محصولات اُرگانیک و غیر اُرگانیک اجرا شد، تایید کرد که آلودگی افت کش ها در محصولات اُرگانیک خیلی کمتر از محصولاتی است که به شیوه  معمول کشت می شوند. بسیاری از افراد به فواید خوردن میوه ها و سبزیجات تازه واقفند، با وجود این نمی دانند که همراه با ویتامین C و فیبر حاصل از خوردن میوه ها و سبزیجات نیز چه میزان افت کش وارد بدن شان می شود. این مطالعه به سرپرستی دکترCynthia Curl انجام شد. دکتر Curl و همکارانش داده های رژیمی نزدیک به 4500 فرد را در 6 شهر آمریکا بررسی کردند. آن ها مقادیر فسفات های اُرگانیک که یکی از رایج ترین فرآورده جانبی در محصولات کشاورزی است که به روش رایج کشت می شوند را بررسی کردند. افت کش های فسفات اُرگانیک اثرات مخربی بر سلامتی به ویژه در میان کشاورزان که به طور منظم در معرض این ترکیبات شیمیایی هستند، دارند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که میزان فسفات های اُرگانیک در میان افرادی که مقادیر مشابهی از میوه ها و سبزیجات را دریافت می کردند بیشتر از افرادی بود که محصولات اُرگانیک می خوردند. به طور کلی، دریافت برخی از محصولات با آلودگی بیشتری همراه بود، مثل سیب، هلو و زردآلو. محققین بر اساس یافته های این مطالعه برای کاهش آلودگی افت کش ها و به دنبال آن ها فسفات های اُرگانیک، خوردن محصولات اُرگانیک را پیشنهاد کردند. مقاله مرتبط با این مطالعه در Environmental Health Perspectives منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir