emergency cart (1)

ترالی اورژانس یا ترالی کد که قسمتهایی برای قرار گرفتن الکتروشوک، تخته CPR ، داروها و لوازم احیا دارد. این ترالی معمولا یک دو شاخه برای اتصال به برق نیز دارد یا ترالی کد که قسمتهایی برای قرار گرفتن الکتروشوک، تخته CPR ، داروها و لوازم احیا دارد. این ترالی معمولا یک دو شاخه برای اتصال به برق نیز دارد تصاویری از این وسیله مهم را در ادامه ببینید.

emergency cart (1)

emergency cart (2)

 

 

emergency cart (4)

emergency cart (5)

emergency cart (6)

emergency cart (7)

emergency cart (9)

emergency cart (10)

emergency cart (11)

emergency cart (12)

emergency cart (13)

emergency cart (14)