index.jpg85686
با به کارگیری  این روش ها می توانید در زمینه شغلی بهترین باشید و ترفندهای افراد موفق را در پیش بگیرید!

 افرادی که در شغل خود موفق هستند در برخی ویژگی ها با یکدیگر اشتراک دارند.

محبوبه حبیبی: موفقیت شغلی را می توان با روش های گوناگونی مورد سنجش قرار داد؛ از قبیل ارتقای موقعیت شغلی ، محترم شمرده شدن از سوی همکاران و رقبا یا رسیدن به سطح بالایی از رضایت شغلی. قطع نظر از این که موفقیت شغلی چگونه سنجیده می شود ، رسیدن به چنین موفقیتی مستلزم تلاش های مستمر و فراوانی است. افرادی که در شغل خود موفق هستند در برخی ویژگی ها با یکدیگر اشتراک دارند.

مسئول و با انگیزه

کارمندان موفق به بر عهده گرفتن مسئولیت های بیشتر علاقه نشان می دهند، حتی مسئولیت هایی که ممکن است فراتر از چارچوب تعریف شده شغلی شان باشد. این مسئولیت ها می تواند شامل مشارکت داوطلبانه در طرح های اضافی به منظور کمک به ارتقاء یک بخش از طریق مشاوره دادن به کارمندان جدید باشد. کارمندان ممکن  است مسئولیت های بیشتر را نشانه پیشرفت در یک شرکت یا راهی برای کمک به پویایی یک بخش قلمداد کنند.

برقراری ارتباطات قوی

کارمندان موفق اغلب دارای روابط عمومی قوی هستند که یک نوع مهارت شخصی قلمداد می شود. این مهارت به آنها در برقراری ارتباط با مدیریت و دیگر اعضای یک بخش یا محیط کاری کمک می کند . آنها در قالب یک تیم نیز عملکرد خوبی از خود نشان می دهند و تمایل دارند به دیگران کمک کنند. از این رو، اغلب به آنها به دیده رهبرانی واقعی نگریسته می شود حتی اگر آنها سمتی رسمی نداشته باشند . این افراد نزد مدیران خود و دیگر کارمندان از اعتبار برخوردارند.

وجدان

یکی دیگر از ویژگی های کارمندان موفق این است که آنها افرادی با وجدان هستند. آنها همواره به موقع بر سر کار خود حاضر می شوند ، ساعات استراحت و ناهار خود را طولانی نمی کنند، و به عنوان آخرین گزینه از مرخصی استفاده می کنند. آنها می خواهند مطمئن شوند وظایف خود را به طور کامل و به شیوه ای مناسب انجام داده اند و کارفرمایانشان نیز آنها را افرادی قابل اتکا قلمداد می کنند. آنها از انجام اقداماتی همانند غر زدن درباره شرایط کاری نیز خودداری می کنند.

منعطف

محیط های کاری اغلب تغییر می کنند و کارمندان موفق آنهایی هستند که خود را با کمترین دشواری با تغییرات تطبیق می دهند. تغییر شرایط کاری سبب خشمگین شدن آنها نمی شود. بلکه آنها تغییر در روال یک کار را فرصتی برای توسعه مهارت های جدید و کسب تجربه های جدیدی می دانند که سبب افزایش مهارت های آنها و اعتبارشان برای شرکت می شود.