Ultrasonic cleaner (1)

دستگاه تمیزکننده های اولتراسونیک جهت تولید کردن و تحویل دادن امواج به کار می روند این دستگاه از یک تانک پرشده با محلول تمیز کننده تشکیل شده است و عموما شامل یک ژنراتور فرکانس رادیویی می باشند. تصاویری ازاین دستگاه را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

Ultrasonic cleaner (2)

Ultrasonic cleaner (3)

Ultrasonic cleaner (4)

Ultrasonic cleaner (5)

Ultrasonic cleaner (6)

Ultrasonic cleaner (7)

Ultrasonic cleaner (8)

Ultrasonic cleaner (9)

Ultrasonic cleaner (10)

Ultrasonic cleaner (11)

Ultrasonic cleaner (12)

Ultrasonic cleaner (13)

Ultrasonic cleaner (14)