electrophoresis chamber (1)

تانک الکتروفورز بخشی از مجموعه دستگاه الکتروفورز بوده ودارای جایگاهی برای نگهداری بافر ذخیره ای درطول الکتروفورز هم چنین مکانی برای تعبیه الکترودهای کاتد و آند در داخل آن می باشد. در ادامه همین مطلب تصاویری از این تانک ها را مشاهده نمایید

electrophoresis chamber (2)

electrophoresis chamber (3)

 

 

electrophoresis chamber (5)

electrophoresis chamber (6)

electrophoresis chamber (7)

electrophoresis chamber (8)

electrophoresis chamber (9)

electrophoresis chamber (10)

electrophoresis chamber (11)

electrophoresis chamber (12)

electrophoresis chamber (13)

electrophoresis chamber (14)

electrophoresis chamber (15)