traction table (1)

تخت کشش تختی مخصوص است که برای ایجاد کشش در ستون فقرات و کمر و درمان یکسری بیماری ها استفاده می شود. در ادامه این مطلب تصاویری از این نوع تخت ها و کاربرد آن ها را بنویسید.

traction-table (2)traction-table (3) traction-table (4) traction-table (5) traction-table (6) traction-table (7) traction-table (1)

 

 

 

traction table (5)

traction table (6)

 

 

traction table (9)

traction table (10)

traction table (11)

 

traction-table