electric balance (1)

ترازوی الکترونیکی آزمایشگاهی وسیله ای برای اندازه گیری وزن به صورت الکترونیکی است و دارای ظرفیت های مختلف و دقت های تا گرم است. از این وسیله برای اندازه گیری نمونه های ریز آزمایشگاهی استفاده می شود. تصاویری از این ترازوها رادر ادامه مشاهده خواهید کرد.

electric balance (2)

electric balance (3)

electric balance (4)

electric balance (5)

electric balance (6)

electric balance (7)

electric balance (9)

electric balance (10)

electric balance (11)

electric balance (12)

electric balance (13)

electric balance (14)

electric balance (15)