air Mattress Systems,active (1)

تشک مواج بادی اکتیو نوعیتشک است که بر روی تخت های بیمارستانی که بر روی آن بیمارانی که زخم بستر پیشرفته دارند استفاده می شود و با حرکات مواج به آن ها کمک می کند.در ادامه تصاویری از این این نوع تشک ها رامشاهده نمایید.

air Mattress Systems,active (2)

air Mattress Systems,active (3)

air Mattress Systems,active (4)

air Mattress Systems,active (5)

air Mattress Systems,active (6)

air Mattress Systems,active (7)

air Mattress Systems,active (8)

air Mattress Systems,active (9)

air Mattress Systems,active (10)

air Mattress Systems,active (11)

air Mattress Systems,active (12)

air Mattress Systems,active (13)

air Mattress Systems,active (14)