air Mattress Systems,active (1)

تشک مواج بادی اکتیو نوعیتشک است که بر روی تخت های بیمارستانی که بر روی آن بیمارانی که زخم بستر پیشرفته دارند استفاده می شود و با حرکات مواج به آن ها کمک می کند.در ادامه تصاویری از این این نوع تشک ها رامشاهده نمایید.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

air Mattress Systems,active (2)

air Mattress Systems,active (3)

air Mattress Systems,active (4)

air Mattress Systems,active (5)

air Mattress Systems,active (6)

air Mattress Systems,active (7)

air Mattress Systems,active (8)

air Mattress Systems,active (9)

air Mattress Systems,active (10)

air Mattress Systems,active (11)

air Mattress Systems,active (12)

air Mattress Systems,active (13)

air Mattress Systems,active (14)