Turbidimeter (1)

دستگاه توربیدومتر وسیله ای آزمایشگاهی و بسیار مهم است.روش سنجش انعکاس پرتو را نفلومتری و روش کاهش توان پرتو را توربیدومتری می خوانند. واین دستگاه وظیفه کاهش توان پرتو تابیده شده را دارد.تصاویری از این دستگاه را در ادامه مشاهده نمایید.

Turbidimeter (1)

Turbidimeter (2)

Turbidimeter (2)

Turbidimeter (3)

Turbidimeter (4)

Turbidimeter (5)

Turbidimeter (6)

Turbidimeter (7)

Turbidimeter (8)

Turbidimeter (9)

Turbidimeter (10)

 

 

 

 

 

Turbidimeter (13)