bed_water_mattress (1)

تشک های مواج آبی تشکهایی هستند که با آب جهت کاهش سطح فشار به بیمار پر می شوند این تشکها اغلب از چندین بخش کیسه های آب که در میان پلاستیک های محکم معمولاً از جنس ونیل قرار گرفته است. در ادامه تصاویری از این تشک ها مشاهده نمایید.

bed_water_mattress (1)

bed_water_mattress (2)

bed_water_mattress (3)

bed_water_mattress (4)

bed_water_mattress (5)

bed_water_mattress (6)

bed_water_mattress (7)

bed_water_mattress (8)

bed_water_mattress (9)

bed_water_mattress (10)

bed_water_mattress (11)

bed_water_mattress (12)

bed_water_mattress (13)