Immobilization Equipment (1)

تجهیزات ثابت کننده کمکهای اولیه مجموعه تجهیزاتی هستند که در صحنه های حادثه اعضا آسیب دیده افراد مصدوم را در هنگام حمل و نقل ثابت نگه می دارند. در ادامه مطلب عکس هایی از انواع این تجهیزات را مشاهده نمایید.

Immobilization Equipment (2)

Immobilization Equipment (3)

Immobilization Equipment (4)

Immobilization Equipment (5)

Immobilization Equipment (6)

Immobilization Equipment (7)

Immobilization Equipment (8)

Immobilization Equipment (9)

Immobilization Equipment (10)

Immobilization Equipment (11)

Immobilization Equipment (12)

Immobilization Equipment (13)

Immobilization Equipment (14)

Immobilization Equipment (15)