desiccator (1)

ظروف دسیکاتور ظروفی هستند که جهت رشد میکروارگانیسم ها استفاده میشود و معمولا دارای دو شیر جهت پر وخالی کردن گاز یا هوا می باشند.در ادامه همین مطلب تصاویری از انواع این ظروف را در مشاهده نمایید.

desiccator (14)

desiccator (15)

desiccator (2)

desiccator (3)

desiccator (4)

desiccator (5)

 

 

 

desiccator (7) desiccator (8)

desiccator (9)

desiccator (10)

desiccator (11)

desiccator (12)

desiccator (13)