Compression stockings (1)

جوراب های واریس جوراب هایی هستند که برای بیماران مبتلا به واریس تجویز می شوند. این جوراب ها باعث به جریان افتادن خون در رگ های واریسی می شوند و آثار واریس را از بین می برند.در ادامه تصاویری از انواع این جوراب ها را مشاهده نمایید.

Compression stockings (2)

Compression stockings (3)

Compression stockings (4)

Compression stockings (5)

Compression stockings (6)

Compression stockings (7)

Compression stockings (8)

Compression stockings (9)

Compression stockings (10)

Compression stockings (11)

Compression stockings (12)

Compression stockings (13)

Compression stockings (14)