Automated blood collection system (1)

سیستم جمع آوری اتومات خون سیستمی است که انتخاب می کند چه اجزایی از خون از اهدا کننده گرفته شود وبه شکل اتومات محاسبه میکند که چه ترکیباتی از خون جهت گرفتن از اهداکننده ایمن هستند. در ادامه تصاویری از این دستگاه و کار آن را مشاهده خواهید کرد.

Automated blood collection system (2)

Automated blood collection system (3)

Automated blood collection system (4)

Automated blood collection system (5)

Automated blood collection system (6)

Automated blood collection system (7)

Automated blood collection system (8)

Automated blood collection system (9)

Automated blood collection system (10)

Automated blood collection system (11)

Automated blood collection system (12)

Automated blood collection system (13)

Automated blood collection system (14)

Automated blood collection system (15)