surgical lights (1)

چراغ های جراحی نوعی از چراغ های آویز هستند و جهت تامین نور کافی وجلوگیر از پدیده تفرق در اعمال جراحی مورد استفاده قرار میگیرد. در ادامه این مطلب تصاویر باکیفیتی از انواع این چراغ ها را مشاهده خواهید کرد.

surgical lights (2)

surgical lights (3)

surgical lights (4)

surgical lights (5)

surgical lights (6)

surgical lights (7)

RMS_Pentaled 105_Estetica 1_2011 copia

surgical lights (9)

surgical lights (10)

surgical lights (11)

surgical lights (12)

surgical lights (13)

 

 

 

surgical lights (15)