Gamma knife (1)

چاقوی گاما وسیله ای در علم پزشکی است که برای پرتو دهی به مغز طراحی شده است. در این روش از ۲۰۱ چشمه گاما در اطراف سر بیمار استفاده می شود که در زیر تصویری از طرز قرار گیری این چشمه ها موجود است. در ادامه تصاویر با کیفیتی از این دستگاه را مشاهده نمایید.

Gamma knife (1)

Gamma knife (2)

Gamma knife (3)

Gamma knife (4)

Gamma knife (5)

Gamma knife (6)

Gamma knife (7)

Gamma knife (8)

Gamma knife (9)

Gamma knife (10)

Gamma knife (11)

Gamma knife (12)

Gamma knife (13)