alcohol burner (1)

چراغ الکلی وسیله ای آزمایشگاهی است که دارای مخزن برای پر کردن الکل و محلی برای تعبیه فتیله جهت  شعله بدون دود و استریل کردن لوپها و سوزنها و مواد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه تصاویری از انواع چراغ الکلی را مشاهده نمایید.

alcohol burner (2)

alcohol burner (3)

alcohol burner (4)

alcohol burner (5)

alcohol burner (6)

alcohol burner (7)

alcohol burner (8)

alcohol burner (9)

alcohol burner (10)

alcohol burner (11)

alcohol burner (12)

alcohol burner (13)

alcohol burner (14)

alcohol burner (15)