chest tubes (1)

دستگاه چست تیوب وسیله ای است که توسط چند شلنگ با سوراخ کردن قسمتی از سینه به داخل ریه متصل می شود و با مکشی که ایجاد می کند به ساکشن یا تخلیه ضایعات ریوی می پردازد. در ادامه تصاویری از انواع این دستگاه را مشاهده خواهید کرد.

chest tubes (1)

chest tubes (1)

chest tubes (2)

chest tubes (3)

chest tubes (4)

chest tubes (5)

chest tubes (6)

chest tubes (7)

chest tubes (8)

chest tubes (9)

chest tubes (10)

chest tubes (11)

chest tubes (12)