fiber

خوردن میوه و سبزی بیشتر، احتمال زنده ماندن زنان مبتال به سرطان تخمدان را افزایش میدهد زنانی که مقادیر زیادی میوه و سبزی مصرف میکنند در صورت ابتلا به سرطان تخمدان، احتمال زنده ماندن شان 31 درصد بیشتر از زنانی است که کم میوه و سبزی میخورند. این تحقیق در ماه مارس 2010 در مجله اتحادیه تغذیه آمریکا منتشر شده است. محققان دریافتند که سبزیجات زرد و از خانواده کلم( کلم، بروکلی، گل کلم و ..) باعث زنده ماندن بیشتر و مصرف لبنیات و گوشت قرمز باعث کاهش طول عمر زنان مبتال به سرطان تخمدان شد. نویسنده تحقیق اینگونه نتیجه گیری کرد که رژیم غذایی کم چرب و گیاهی نه تنها برای جلوگیری از ابتال به سرطان مهم است بلکه باعث افزایش طول عمر بیماران سرطانی هم میشود.

مصرف زیاد میوه، سبزی و سویا، احتمال ابتال به سرطان پستان را کاهش میدهد.

این تحقیق در مارس 2010 در ژورنال تغذیه بالینی آمریکا منتشر شد. در این تحقیق 34 هزار زن در سنگاپور و چین مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد که ارتباط معکوسی میان مصرف میوه و سبزی و ابتلای زنان به سرطان پستان وجود دارد.