HeartHealth-600x350

آیا کسی از اطرافیان شما از حمله قبلی و یا بیماریهای قلبی شدید رنج برده است؟ اگر پاسخ شما مثبت باشد، در این مورد تنها نیستید. در واقع بیشتر مردم جامعه ما با تجربه های مشابه روبه رو بوده اند .

چه چیزی باعث درماندگی ما میشود؟ چه چیزی باعث میشود تا به قدرت انتخاب خود که باعث عزت نفس ما و رونق زندگیمان میشود، پی نبریم؟ چه چیزی باعث میشود که منفعل باشیم و از علو تبع خود دور بیفتیم؟ چه چیزی باعث میشود که به جای خالقیت و تالش، منفعل باقی بمانیم؟ چه چیزی باعث میشود تا حیوان حتی زمانی که در قفس باز است، داخل قفس بماند و از فرصت رسیدن به آزادی استفاده نکند؟ عادت.

در زمینه انتخاب غذا، نقش عادت، بسیار قدرتمند است. غذاهایی که به خوردن آنها عادت داریم به ما احساس راحتی، امنیت خاطر و هویت میدهند. این غذاها میتوانند بهترین، وفادارترین و واقعیترین دوستان ما باشند. برای انجام کارهای تکراری نیاز به خالقیت و تالش زیاد نیست. انجام کارهای تکراری توام با آرامش و آسانی است. و اگر عادتهای ما توسط جامعه اطراف ما نیز حمایت و تقویت شوند آنگاه قوی تر و ماندگارتر خواهند شد.

از سوی دیگر، اینکه آیا روشهای عادی تفکر و عمل ما واقعا در خدمتمان هستند یا خیر، کار دشواری است. پرسیدن اینکه آیا زندگی ما همنوا با باورهای درونی و قلبیمان است آسان نیست. دست زدن به انتخابهای آگاهانه ای که بر خلاف هنجارهای فرهنگی هستند اما موجب بالندگی و سلامت واقعی می شوند، دشوار است.

همه ما افرادی را میشناسیم که با مراقبت و وسواس فراوان، غذا میخورند اما باز هم بیمار میشوند اما برخی دیگر هر چیزی که دستشان میآیید، میخورند و جالب اینکه مریض نمیشوند. اما این نکته در این واقعیت تردید ایجاد نمیکند که اگر ما انتخابهای سالمتری داشته باشیم و با آگاهی کامل غذا بخوریم، احتمال سلامت جسم و جان مان بسیار بیشتر می شود.