automatic diluter (1)

دایلوتر اتوماتیک وسیله ای است که کار رقیق کردن اتوماتیک نمونه و آماده سازی آن برای آزمایش را به عهده دارد.چنین دستگاههایی ممکن است جزئی از یک آنالایزر بیو شیمیایی باشند در ادامه این مطلب تصاویری از چند نوع این دستگاه را مشاهده نمایید.

automatic diluter (1)

automatic diluter (2)

automatic diluter (3)

automatic diluter (4)

automatic diluter (5)

automatic diluter (6)

automatic diluter (7)

automatic diluter (8)

automatic diluter (9)

 

 

 

 

 

 

 

automatic diluter (11)

automatic diluter (12)

automatic diluter (13)